Жаркын Жашоо

Насыя берүүнүн шарттары:

 • валютасы: сом
 • географиясы: Ош жана Бишкек шаарларынан тышкары, баардык аймактарда
 • пайыздык чени: сом менен жылдык 19%
 • комиссиясы: насыянын суммасынан 1%
 • суммасы: 50 000 ден 900 000 сомго чейин
 • биринчи мүчөлүк акча: 20% дан 30% чейин (менчик мүчөлүк акча катары акча каражаттар гана эмес, жер тилкесинин наркы, курулуш материалдары жана жумушчу күчү да чыга алат).
 • насыялоо мөөнөтү: 1 жылдан 10 жылга чейин
 • камсыз кылуу: кыймылдуу мүлк жана кепилдик, кыймылсыз мүлк

Зайымчыга карата талаптар:

 • жашы – 18-65  жаштан эрте эмес. Насыя бериле турган зайымчынын максималдуу жашы, насыяны акыркы тындыруу мөөнөтү анын пенсиялык жашына жетүүгө чейин 1 жылдан кем эмес болуп аныкталышы керек.

Негизги документтердин тизмеси:

 • Копия паспорта заемщика, супруги с пропиской (залогодателя и супруги, если залогодатель – третье лицо);
 • Документы о семейном положении заемщика (и залогодателя, если третье лицо);
 • Патент либо свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя;
 • Копии документов подтверждающих ведение бизнеса;
 • Поручительство собственников бизнеса (не менее 51%) (для клиентов МСБ);
 • Другие документы, подтверждающие опыт работы (согласно требованиям Руководства по розничному кредитованию и Кредитному руководству МСБ);
 • Справка о заработной плате (при наличии) за последние 12 месяцев (непрерывный стаж не менее 6 месяцев);
 • Другие документы, подтверждающие размеры доходов семьи (если имеются);
 • Документы на передаваемое в залог недвижимое имущество (техпаспорт, правоустанавливающий документ, справка об отсутствии запрета);
 • Документы на передаваемое в залог движимого имущество (при наличии), опись движимого имущества и ТМЗ, передаваемые в залог;

*натыйжалуу пайыздык чени:   20,74% жогору

**Пайыздык чени жана төлөө тартиби суралган насыянын өлчөмүнөн, мөөнөтүнөн, төлөө жөндөмдүүлүгүнөн, каралган күрөөдөн көз каранды. Сатуу боюнча адис сиз сураган суммага ылайык  төлөө тартибин сунуштайт.