Персонал

 Жабык акционердик коом  «Бай – Түшүм» Банкы – бизнести жүргүзүүнүн салттары  жана жогорку корпоративдүү маданияты менен калыптанган  Банк. Банктын эң башкы баалуулугу, Банктын миссиясын жана максаттарын жүзөгө ашырууга багытталган бекем ынтымактуу бир пикирдеги команда болуп эсептелет. Финансы рыногунда кынтыксыз репутацияга жана ийгиликтерге жетүүдөгү негизги компоненттери болуп, профилдүү билимге жана финансы секторунда керектүү иш тажрыйбага ээ жогорку квалификациялуу жана өзүн көрсөткөн персонал эсептелет.

«Бай – Түшүм» банкынын кадр саясатынын негизги  принциптери төмөнкүлөр болуп саналат:

  • ишенимдүү мамилелерди түзүү,
  • Банктын жана кызматкерлердин чынчылдыгы жана өз ара милдеттемелерин аткаруу,
  • персоналдын ой-пикирин сыйлоо,
  • башкаруучулук чечимдерди кабыл алууну берүү мүмкүндүгү,
  • Банктын  стратегиялык өнүгүүсүнө персоналды тартуу,
  • коюлган маселелерге жетүүгө умтулуу,
  • акыркы натыйжа үчүн жоопкерчиликти жогорулатуу.

Персоналдык башкаруу саясатынын чегинде Банк, кызматкерлердин өнүгүүсүнө жана окууга болгон умтулууларын жактайт: ички жана тышкы тренингдерде жана семинарларда, Кыргызстандын аймагында, ошондой эле андан тышкары чет өлкөлөрдө да, окутуу жолу менен персоналдын квалификациясын жогорулатуу системасы каралган.  Тренингдердин маселелери, практикалык билимдерди жана тажрыйбаларды иштеп чыгуудан турат, анын жардамы менен ар бир кызматкер көрсөтүлө турган кызматтардын сапатын жогорулата алат.

«Бай – Түшүм» банкы – бул, профессионалдык жана жеке өнүгүүнүн, ошондой эле ийгиликке, материалдык жетишкендикке жана келечегине ишенүүгө жетүүнүн реалдуу мүмкүнчүлүгү.  Банк  персоналдын материалдык жана материалдык эмес мотивациялоосуна көп көңүл бурат. Кызматкерлердин ишмердүүлүгүнө материалдык жактан дем берүүнүн түрлөрүнүн бири болуп, бүтүндөй Банк жана филиалдардын ишмердүүлүгүнүн жалпы пландалган көрсөткүчтөрүнө жетүүгө карата дем берүүчү, өзүнө тарткан абдан жакшы ойлонуштурган бонус системасы  болуп эсептелет.